... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

အခန်း(၈)
ပညာရေးဆိုင်ရာ တာဝန်နှင့် အခွင့်အရေးများ