... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

အခန်း(၇)
သင်ရိုးညွှန်တမ်းနှင့်သင်ရိုးညွှန်တမ်းစံသတ်မှတ်ခြင်း