... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ