... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

၃၊ ၂။
အရေးပေါ် စားစရာများ ပြင်ဆင်ခြင်း