... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

၃၊ ၁။
အရးပေါ်အိတ်တွင် ပါရမည့်ပစ္စည်းများ