... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

၂၊ ၅။
မိမိနိုင်သမျှ မီးသတ်ခြင်း