... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

၂၊ ၄။
အများပြည်သူနှင့် ဆိုင်သောနေရာများမှ မီးအန္တရာယ်