... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

၂၊ ၃။
အများပြည်သူနှင့် ဆိုင်သောနေရာများမှ မီးအန္တရာယ်