... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

၂၊ ၁။
ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက် ကောင်း၏။