... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

၁၊ ၁၅။
ဒါဏ်ရာရသူများကို သယ်ဆောင်နည်း