... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

အခန်း(၄)
အမျိူးသားပညာရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ