... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

၁၊ ၄။
မီးလောင်ဒါဏ်ရာကို ပြုစုနည်း