... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

စတုတ္ထအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (အမှတ် ၂၀/၂၀၁၈) (၂၁-၆-၂၀၁၈)