... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

ပထမအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (အမှတ် ၃၂/၂၀၁၄) (၂၃-၇-၂၀၁၄)