... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

အခန်း (၁၀)
ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ