... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

အခန်း (၆)
ကော်မရှင်ရုံး ဖွဲ့စည်းခြင်း