... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

အခန်း (၃)
ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်ခြင်း၊ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ