... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

ဆရာ/မများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ