... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

အခန်း(၁)
အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်