... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

အမျိူးသားပညာရေး ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ ၂၀၁၅