... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

အခန်း(၁၃)
ကူးပြောင်းရေးကာလ ပြဌာန်းချက်များ