... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

အခန်း(၁၁)
ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ကြီးကြပ်မှု