... ...

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန

(အခြေခံပညာ သင်ရိုးသစ်)

အခန်း(၁၀)
အရည်အသွေးအကဲဖြတ်မှုနှင့် အရည်အသွေးအာမခံမူ